Vereniging Almeers Kamerkoor Amuse Vocale (hierna te noemen: Vereniging) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming, als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens die aan het einde van dit document vermeld staan.

Verwerking van persoonsgegevens

Verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door de Vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Ledenadministratie
 • Contributieheffing
 • Informatieverstrekking
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Vereniging de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen, Achternaam, Roepnaam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geboortedatum, Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door de Vereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Met toestemming van de leden bewaren wij NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) voor eventueel toekomstige reünies.

Projectleden

Persoonsgegevens van projectleden worden door de Vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Ledenadministratie
 • Contributieheffing
 • Informatieverstrekking
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: overeenkomst deelname project.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Vereniging de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen, Achternaam, Roepnaam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Geboortedatum, Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door de Vereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Met toestemming van de projectleden bewaren wij NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats) voor eventueel toekomstige reünies.

Sponsors

Persoonsgegevens van sponsors worden door de Vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Donateursadministratie
 • Inning sponsorgelden
 • Informatieverstrekking
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: donateursovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Vereniging de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Bedrijfsnaam, Contactpersoon (Voorletters, Achternaam, Adres, Woonplaats)

Uw persoonsgegevens worden door de Vereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat men aangemeld is als sponsor.

Vrienden van Amuse Vocale

Persoonsgegevens van Vrienden van Amuse Vocale worden door de Vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Vriendenadministratie
 • Inning Vriendenbijdrage
 • Informatieverstrekking
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Vriendenovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Vereniging de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorletters, Achternaam, Adres, Woonplaats

Uw persoonsgegevens worden door de Vereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: gedurende de periode dat men aangemeld is als Vriend.

Website www.amusevocale.nl

Wij respecteren uw privacy als u onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die u ons eventueel via de website verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de AVG. De Vereniging verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de AVG en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Toepasselijkheid

De Privacy Policy is tevens van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de Vereniging en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Verwerking Persoonsgegevens

De Vereniging behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. De Vereniging verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van activiteiten van de Vereniging. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, door een e-mail te sturen naar: postbus@amusevocale.nl of een brief te sturen naar: Vereniging Almeers Kamerkoor Amuse Vocale, Darja Collinstraat 3, 1326 TL  Almere.

Beveiliging

De Vereniging heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst gesloten hebben. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de Vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door eventuele verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mochten wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Datalek

Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens gelekt zijn. Dit kan gaan om een ongeoorloofde toegang tot  of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens. Van een datalek is alleen sprake als er persoonsgegevens zijn gelekt.

Voorbeelden van een datalek:

 • Het zoekraken van een USB-stick, waarop persoonsgegevens staan;
 • Diefstal van een laptop met daarop persoonsgegevens;
 • Inbraak door een hacker in een databestand of systeem, met daarop persoonsgegevens;
 • Het versturen van een mailing met alle e-mailadressen in AAN of CC, in plaats van BCC;
 • Uit een tas gestolen papieren met daarop persoonsgegevens;
 • Door een crash van een harddisk of door een brand zijn persoonsgegevens verloren gegaan en er is geen back-up.

In bepaalde gevallen is de Vereniging verplicht melding te doen van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kan het zo zijn dat de betrokkenen moeten worden geïnformeerd over het datalek. Dit zijn de personen van wie de gegevens worden verwerkt. De Vereniging registreert datalekken.

Datalekken kunnen bij de Vereniging worden gemeld via de contactgegevens.

Beeldmateriaal

De Vereniging maakt foto’s van de (project)leden ten behoeve van een overzicht van alle deelnemers aan een project. Deze foto’s zijn alleen voor intern gebruik en worden niet openbaar gepubliceerd.

Daarnaast maakt de Vereniging foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van de Vereniging en als herinnering.

In de AVG ledengoedkeuring, die elk (project)lid ontvangt, wordt toestemming gevraagd voor het maken en publiceren van beeldmateriaal waarop het betreffende lid zichtbaar is. Deze toestemming is altijd in te trekken.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Vereniging Almeers Kamerkoor Amuse Vocale
Schonenvaart 2, 1335 ST Almere

postbus@amusevocale.nl